پرسونای مخاطب

پرسونای مخاطب

۲۶ بهمن: پرسونای مخاطب مهم‌ترین معیار اثربخشی بازاریابی محتوا

پرسونای مخاطب مهم‌ترین معیار اثربخشی بازاریابی محتوا استراتژی بازاریابی محتوای خود را مبتنی بر پرسونای مخاطب تنظیم کنید. این جمله…